Có 1 kết quả:

jùn qiào

1/1

jùn qiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) attractive and intelligent
(2) charming
(3) elegant