Có 1 kết quả:

jùn měi

1/1

jùn měi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pretty
(2) handsome