Có 1 kết quả:

jùn yǎ

1/1

jùn yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) elegant
(2) smart
(3) delicate