Có 1 kết quả:

qiào měi

1/1

qiào měi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charming
(2) pretty