Có 1 kết quả:

sú bù kě nài

1/1

sú bù kě nài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

intolerably vulgar