Có 1 kết quả:

sú chēng

1/1

sú chēng

giản thể

Từ điển phổ thông

thường gọi là

Từ điển Trung-Anh

(1) commonly referred to as
(2) common term