Có 1 kết quả:

sú suí shí biàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) customs change with time (idiom); other times, other manners
(2) O Tempora, O Mores!