Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt được

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tù binh. ◎Như: “phu lỗ” 俘虜 tù binh, “khiển phu” 遣俘 thả tù binh.
2. (Động) Bắt làm tù binh. ◇Minh sử 明史: “Nhật phu lương dân dĩ yêu thưởng” 日俘良民以邀賞 (Thái tổ bổn kỉ nhất 太祖本紀一) Hằng ngày bắt dân lành làm tù binh để được thưởng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tù binh: 戰俘 Tù binh; 遣俘 Thả tù binh;
② Bắt được (quân địch): 師長被俘 Sư đoàn trưởng bị bắt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính bị giặc bắt — Trừng phạt.

Từ điển Trung-Anh

(1) to take prisoner
(2) prisoner of war

Từ ghép 11