Có 1 kết quả:

bǎo bu zhù

1/1

bǎo bu zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot maintain (sth)
(2) unable to keep
(3) more likely than not
(4) may well