Có 1 kết quả:

bǎo bù dìng

1/1

bǎo bù dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more likely than not
(2) quite possible
(3) on the cards

Một số bài thơ có sử dụng