Có 1 kết quả:

bǎo bu qí

1/1

bǎo bu qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) more likely than not
(2) quite possible
(3) on the cards