Có 1 kết quả:

bǎo zhòng

1/1

bǎo zhòng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tự giữ mình, giữ gìn sức khoẻ