Có 1 kết quả:

bǎo zhù

1/1

bǎo zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to preserve
(2) to save