Có 1 kết quả:

bǎo zhǔn

1/1

bǎo zhǔn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to guarantee
(2) reliable
(3) for sure

Từ điển Trung-Anh

variant of 保准[bao3 zhun3]