Có 1 kết quả:

bǎo chéng

1/1

bǎo chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

document guaranteeing the words or actions of a third party (old)