Có 1 kết quả:

bǎo mìng

1/1

bǎo mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to save one's life
(2) to survive