Có 1 kết quả:

bǎo hù sè

1/1

bǎo hù sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protective coloration
(2) camouflage