Có 1 kết quả:

bǎo běn

1/1

bǎo běn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to break even