Có 1 kết quả:

bǎo cán shǒu quē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) conservative
(2) to preserve the outmoded