Có 1 kết quả:

bǎo yòu

1/1

bǎo yòu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảo vệ, bảo hộ

Từ điển Trung-Anh

(1) to bless and protect
(2) blessing
(3) also written 保佑[bao3 you4]