Có 1 kết quả:

bǎo guǎn yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) custodian
(2) storeroom clerk