Có 1 kết quả:

bǎo yù

1/1

bǎo yù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Từ điển Trung-Anh

(1) childcare
(2) conservation (of the environment etc)