Có 1 kết quả:

bǎo yù yuàn

1/1

bǎo yù yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orphanage
(2) nursery