Có 1 kết quả:

bǎo jiǎo

1/1

bǎo jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (math.) angle-preserving
(2) conformal