Có 1 kết quả:

bǎo zhèng

1/1

bǎo zhèng

phồn thể

Từ điển phổ thông

đảm bảo, cam kết