Có 1 kết quả:

bǎo zhèng pò huài zhàn lüè

1/1

Từ điển Trung-Anh

assured destruction strategy