Có 1 kết quả:

bǎo hù sǎn

1/1

bǎo hù sǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protective umbrella
(2) fig. person affording protection (esp. corrupt)