Có 1 kết quả:

bǎo hù qū

1/1

bǎo hù qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conservation district
(2) CL:個|个[ge4],片[pian4]