Có 1 kết quả:

bǎo hù guó

1/1

bǎo hù guó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

protectorate

Một số bài thơ có sử dụng