Có 1 kết quả:

bǎo zhì qī

1/1

bǎo zhì qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) date of use (on foodstuffs)
(2) best before date