Có 1 kết quả:

bǎo sòng

1/1

bǎo sòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to recommend (for admission to school)