Có 1 kết quả:

bǎo shì

1/1

bǎo shì

giản thể

Từ điển phổ thông

bảo lãnh cho ra

Từ điển Trung-Anh

(1) to release on bail
(2) to bail