Có 1 kết quả:

bǎo cháng duì yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (math.) distance-preserving correspondence
(2) isometry