Có 1 kết quả:

bǎo xiǎn tào

1/1

bǎo xiǎn tào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) condom
(2) CL:隻|只[zhi1]