Có 1 kết quả:

bǎo xiǎn guì

1/1

bǎo xiǎn guì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a safe
(2) strongbox