Có 1 kết quả:

bǎo xiǎn xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) safe deposit box
(2) a safe