Có 1 kết quả:

bǎo jià

1/1

bǎo jià

phồn thể

Từ điển phổ thông

hộ tống nhà vua

Từ điển Trung-Anh

escort the Emperor (also used jocularly)

Một số bài thơ có sử dụng