Có 1 kết quả:

bǎo xiān qī

1/1

bǎo xiān qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shelf life
(2) freshness date