Có 1 kết quả:

xiá shì

1/1

xiá shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

knight-errant

Một số bài thơ có sử dụng