Có 1 kết quả:

xìn lìng

1/1

xìn lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

signaling (engineering)