Có 1 kết quả:

xìn niàn

1/1

xìn niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) faith
(2) belief
(3) conviction

Một số bài thơ có sử dụng