Có 1 kết quả:

xìn bǐ

1/1

xìn bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to write freely
(2) to express oneself as one pleases