Có 1 kết quả:

yǎn rú bái zhòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

as bright as daylight (idiom)