Có 1 kết quả:

jiǎn yuē

1/1

jiǎn yuē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sparing
(2) economical