Có 1 kết quả:

xiū nǚ

1/1

xiū nǚ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nữ tu sĩ, bà sơ

Từ điển Trung-Anh

nun or sister (of the Roman Catholic or Greek Orthodox churches)