Có 1 kết quả:

xiū zhuàn

1/1

xiū zhuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compile
(2) to compose