Có 1 kết quả:

xiū liàn

1/1

xiū liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of Taoists) to practice austerities
(2) to practice asceticism