Có 1 kết quả:

xiū liàn chéng xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to practice austerities to become a Daoist immortal
(2) practice makes perfect