Có 1 kết quả:

xiū xì

1/1

xiū xì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hold a semi-annual ceremony of purification

Một số bài thơ có sử dụng