Có 1 kết quả:

xiū liàn

1/1

xiū liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to practice (an activity)
(2) to perform